ஏமாற்றம்

   எவனுக்கோ
   தாகம் தீர்த்தவள் 
   அவள் தாகம் தீர
   இன்று கண்ணீர் 
   குடிகிறாள்!

காலக்கண்ணாடி

    எதிர்கால
    இந்தியாவின்
    காலகண்ணாடியாக
    இன்றைய நமது
    நகர பேருந்துகள்