காலக்கண்ணாடி

    எதிர்கால
    இந்தியாவின்
    காலகண்ணாடியாக
    இன்றைய நமது
    நகர பேருந்துகள்

No comments: