ஹைகூ


   காக்கைகும்
   நரிக்கும் கல்யாணம்
   ஆனந்த கண்ணீர்

No comments: